جستجو

آخرین اخبار روز

 شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با مسائل کلیدی شهر
1397/4/30

شناسایی عوامل اقتصا...

اولین جلسه کمیسیون اقتصاد و مالیه شهری با مشارکت ذی نفعان برای تدوین برنامه سوم شهرداری تهران برگز...

مطالعه بیشتر

اولین جلسه کمیسیون اقتصاد و مالیه شهری با مشارکت ذی نفعان برای تدوین برنامه سوم شهرداری تهران برگزار شد.

اجرا و جابجای پارتیشن های ساختمان شماره دو شورا

تصاویر خبری

معاون مالی و اقتصاد شهری تهران

تصاویر پرتال

پیوندها