منو
10/15/2019 - سه شنبه 23 مهر 1398
شما اینجا هستید: صفحه اصلی675

توجه: برای رویت مدیران حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری صفحه معرفی مدیران را مشاهده فرمایید.                                              برای رویت انتصابات جدید در معاونت مالی و اقتصاد شهری صفحه مستندات سازمانی را مشاهده فرمایید. 


 • ضرورت تغییر نگرش در کسب منابع درآمدی جدید

  ضرورت تغییر نگرش در کسب منابع درآمدی جدید

 • شفافیت، انضباط مالی و بهبود سلامت اداری مهم ترین اولویت شهرداری است

  شفافیت، انضباط مالی و بهبود سلامت اداری مهم ترین اولویت شهرداری است

 • افزایش 24 در صدی درآمد شهرداری تهران/ برای خودکفایی نیازمند تلاش بیشترهستیم

  افزایش 24 در صدی درآمد شهرداری تهران/ برای خودکفایی نیازمند تلاش بیشترهستیم

 • ساماندهی خودروهای استیجاری با توافق کارگزار سازمان تاکسیرانی همراه شد

  ساماندهی خودروهای استیجاری با توافق کارگزار سازمان تاکسیرانی همراه شد

 • تعامل شهرداری و سازمان ثبت مردم را منتفع میکند

  تعامل شهرداری و سازمان ثبت مردم را منتفع میکند

 • ممیزی املاک کلانشهر تهران الکترونیکی اجرا می شود

  ممیزی املاک کلانشهر تهران الکترونیکی اجرا می شود

 • افزایش 15 درصدی حقوق رانندگان خودرو سرویس شهر

  افزایش 15 درصدی حقوق رانندگان خودرو سرویس شهر

 • توسعه حمل و نقل عمومی مهم ترین اولویت مدیریت شهری است

  توسعه حمل و نقل عمومی مهم ترین اولویت مدیریت شهری است

 • شفاف سازی در فعالیت ها سلامت کاری را به دنبال دارد

  شفاف سازی در فعالیت ها سلامت کاری را به دنبال دارد

 • پنجمین جلسه کمیته مالی و اقتصاد شهری باز آفرینی شهر تهران برگزار شد

  پنجمین جلسه کمیته مالی و اقتصاد شهری باز آفرینی شهر تهران برگزار شد

 • ضرورت تغییر نگرش در کسب منابع درآمدی جدید

  ضرورت تغییر نگرش در کسب منابع درآمدی جدید

 • شفافیت، انضباط مالی و بهبود سلامت اداری مهم ترین اولویت شهرداری است

  شفافیت، انضباط مالی و بهبود سلامت اداری مهم ترین اولویت شهرداری است

 • افزایش 24 در صدی درآمد شهرداری تهران/ برای خودکفایی نیازمند تلاش بیشترهستیم

  افزایش 24 در صدی درآمد شهرداری تهران/ برای خودکفایی نیازمند تلاش بیشترهستیم

 • ساماندهی خودروهای استیجاری با توافق کارگزار سازمان تاکسیرانی همراه شد

  ساماندهی خودروهای استیجاری با توافق کارگزار سازمان تاکسیرانی همراه شد

 • تعامل شهرداری و سازمان ثبت مردم را منتفع میکند

  تعامل شهرداری و سازمان ثبت مردم را منتفع میکند

 • ممیزی املاک کلانشهر تهران الکترونیکی اجرا می شود

  ممیزی املاک کلانشهر تهران الکترونیکی اجرا می شود

 • افزایش 15 درصدی حقوق رانندگان خودرو سرویس شهر

  افزایش 15 درصدی حقوق رانندگان خودرو سرویس شهر

 • توسعه حمل و نقل عمومی مهم ترین اولویت مدیریت شهری است

  توسعه حمل و نقل عمومی مهم ترین اولویت مدیریت شهری است

 • شفاف سازی در فعالیت ها سلامت کاری را به دنبال دارد

  شفاف سازی در فعالیت ها سلامت کاری را به دنبال دارد

 • پنجمین جلسه کمیته مالی و اقتصاد شهری باز آفرینی شهر تهران برگزار شد

  پنجمین جلسه کمیته مالی و اقتصاد شهری باز آفرینی شهر تهران برگزار شد

 • ضرورت تغییر نگرش در کسب منابع درآمدی جدید

  ضرورت تغییر نگرش در کسب منابع درآمدی جدید

 • شفافیت، انضباط مالی و بهبود سلامت اداری مهم ترین اولویت شهرداری است

  شفافیت، انضباط مالی و بهبود سلامت اداری مهم ترین اولویت شهرداری است

 • افزایش 24 در صدی درآمد شهرداری تهران/ برای خودکفایی نیازمند تلاش بیشترهستیم

  افزایش 24 در صدی درآمد شهرداری تهران/ برای خودکفایی نیازمند تلاش بیشترهستیم

 • ساماندهی خودروهای استیجاری با توافق کارگزار سازمان تاکسیرانی همراه شد

  ساماندهی خودروهای استیجاری با توافق کارگزار سازمان تاکسیرانی همراه شد

 • تعامل شهرداری و سازمان ثبت مردم را منتفع میکند

  تعامل شهرداری و سازمان ثبت مردم را منتفع میکند

 • ممیزی املاک کلانشهر تهران الکترونیکی اجرا می شود

  ممیزی املاک کلانشهر تهران الکترونیکی اجرا می شود

 • افزایش 15 درصدی حقوق رانندگان خودرو سرویس شهر

  افزایش 15 درصدی حقوق رانندگان خودرو سرویس شهر

 • توسعه حمل و نقل عمومی مهم ترین اولویت مدیریت شهری است

  توسعه حمل و نقل عمومی مهم ترین اولویت مدیریت شهری است

 • شفاف سازی در فعالیت ها سلامت کاری را به دنبال دارد

  شفاف سازی در فعالیت ها سلامت کاری را به دنبال دارد

 • پنجمین جلسه کمیته مالی و اقتصاد شهری باز آفرینی شهر تهران برگزار شد

  پنجمین جلسه کمیته مالی و اقتصاد شهری باز آفرینی شهر تهران برگزار شد

 • ضرورت تغییر نگرش در کسب منابع درآمدی جدید

  ضرورت تغییر نگرش در کسب منابع درآمدی جدید

 • شفافیت، انضباط مالی و بهبود سلامت اداری مهم ترین اولویت شهرداری است

  شفافیت، انضباط مالی و بهبود سلامت اداری مهم ترین اولویت شهرداری است

 • افزایش 24 در صدی درآمد شهرداری تهران/ برای خودکفایی نیازمند تلاش بیشترهستیم

  افزایش 24 در صدی درآمد شهرداری تهران/ برای خودکفایی نیازمند تلاش بیشترهستیم

 • ساماندهی خودروهای استیجاری با توافق کارگزار سازمان تاکسیرانی همراه شد

  ساماندهی خودروهای استیجاری با توافق کارگزار سازمان تاکسیرانی همراه شد

 • تعامل شهرداری و سازمان ثبت مردم را منتفع میکند

  تعامل شهرداری و سازمان ثبت مردم را منتفع میکند

 • ممیزی املاک کلانشهر تهران الکترونیکی اجرا می شود

  ممیزی املاک کلانشهر تهران الکترونیکی اجرا می شود

 • افزایش 15 درصدی حقوق رانندگان خودرو سرویس شهر

  افزایش 15 درصدی حقوق رانندگان خودرو سرویس شهر

 • توسعه حمل و نقل عمومی مهم ترین اولویت مدیریت شهری است

  توسعه حمل و نقل عمومی مهم ترین اولویت مدیریت شهری است

 • شفاف سازی در فعالیت ها سلامت کاری را به دنبال دارد

  شفاف سازی در فعالیت ها سلامت کاری را به دنبال دارد

 • پنجمین جلسه کمیته مالی و اقتصاد شهری باز آفرینی شهر تهران برگزار شد

  پنجمین جلسه کمیته مالی و اقتصاد شهری باز آفرینی شهر تهران برگزار شد

 • ضرورت تغییر نگرش در کسب منابع درآمدی جدید

  ضرورت تغییر نگرش در کسب منابع درآمدی جدید

 • شفافیت، انضباط مالی و بهبود سلامت اداری مهم ترین اولویت شهرداری است

  شفافیت، انضباط مالی و بهبود سلامت اداری مهم ترین اولویت شهرداری است

 • افزایش 24 در صدی درآمد شهرداری تهران/ برای خودکفایی نیازمند تلاش بیشترهستیم

  افزایش 24 در صدی درآمد شهرداری تهران/ برای خودکفایی نیازمند تلاش بیشترهستیم

 • ساماندهی خودروهای استیجاری با توافق کارگزار سازمان تاکسیرانی همراه شد

  ساماندهی خودروهای استیجاری با توافق کارگزار سازمان تاکسیرانی همراه شد

 • تعامل شهرداری و سازمان ثبت مردم را منتفع میکند

  تعامل شهرداری و سازمان ثبت مردم را منتفع میکند

 • ممیزی املاک کلانشهر تهران الکترونیکی اجرا می شود

  ممیزی املاک کلانشهر تهران الکترونیکی اجرا می شود

 • افزایش 15 درصدی حقوق رانندگان خودرو سرویس شهر

  افزایش 15 درصدی حقوق رانندگان خودرو سرویس شهر

 • توسعه حمل و نقل عمومی مهم ترین اولویت مدیریت شهری است

  توسعه حمل و نقل عمومی مهم ترین اولویت مدیریت شهری است

 • شفاف سازی در فعالیت ها سلامت کاری را به دنبال دارد

  شفاف سازی در فعالیت ها سلامت کاری را به دنبال دارد

 • پنجمین جلسه کمیته مالی و اقتصاد شهری باز آفرینی شهر تهران برگزار شد

  پنجمین جلسه کمیته مالی و اقتصاد شهری باز آفرینی شهر تهران برگزار شد

کلیه حقوق و مزایای این وب سایت متعلق به شهرداری تهران می باشد
استفاده از مطالب با ذکرمنبع بلامانع می باشد

1397-1398

طراحی سایت
logo

معاونت مالی و اقتصاد شهری

گزارش تصویری: نظافت آشپزخانه

ادامه مطلب
گزارش تصویری: نظافت آشپزخانه

گزارش تصویری: ایزوگام پشت بام ساختمان انتصابات

ادامه مطلب
گزارش تصویری: ایزوگام پشت بام ساختمان انتصابات

گزارش تصویری: هفته بسیج ملی تغذیه سالم

ادامه مطلب
گزارش تصویری: هفته بسیج ملی تغذیه سالم

گزارش تصویری: پارتیشن بندی

ادامه مطلب
گزارش تصویری: پارتیشن بندی

گزارش تصویری: دیوار ساندویچ پانل

ادامه مطلب
گزارش تصویری: دیوار ساندویچ پانل

گزارش تصویری: رنگ آمیزی تجهیزات آشپزخانه ساختمان مرکز

ادامه مطلب
گزارش تصویری: رنگ آمیزی تجهیزات آشپزخانه ساختمان مرکز

گزارش تصویری: رنگ آمیزی ساختمان حراست معاونت امور مناطق

ادامه مطلب
گزارش تصویری: رنگ آمیزی ساختمان حراست معاونت امور مناطق