منو
12/09/2018 - يكشنبه 18 آذر 1397
شما اینجا هستید: صفحه اصلی675

توجه: برای رویت مدیران حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری صفحه معرفی مدیران را مشاهده فرمایید.                                              برای رویت انتصابات جدید در معاونت مالی و اقتصاد شهری صفحه مستندات سازمانی را مشاهده فرمایید. 


 • انضباط مالی در شهرداری تهران به ریل خود بازگشته است

  انضباط مالی در شهرداری تهران به ریل خود بازگشته است

 • افتخار بسیج و بسیجی خدمت صادقانه به مردم است

  افتخار بسیج و بسیجی خدمت صادقانه به مردم است

 • مدیرکل سابق امور مالی و اموال شهرداری تهران به سوگ نشست

  مدیرکل سابق امور مالی و اموال شهرداری تهران به سوگ نشست

 • لزوم بهره برداری بهینه از منابع نقد و غیر نقد

  لزوم بهره برداری بهینه از منابع نقد و غیر نقد

 • بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی شرکت های کارگزاری

  بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی شرکت های کارگزاری

 • افزایش سهم درآمد های پایدار شهرداری تهران با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده / راه اندازی اداره بیمه و مالیات

  افزایش سهم درآمد های پایدار شهرداری تهران با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده / راه اندازی اداره بیمه و مالیات

 • اداره کل تشخیص و وصول درآمد در سوگ همکار سابق نشست

  اداره کل تشخیص و وصول درآمد در سوگ همکار سابق نشست

 • توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگ/ راهبردی جدید در اقتصادشهری

  توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگ/ راهبردی جدید در اقتصادشهری

 • فرصتي بين المللي براي همرساني دانش و تجربه ميان شهرداران آسيايي

  فرصتي بين المللي براي همرساني دانش و تجربه ميان شهرداران آسيايي

 • بررسي شركت هاي خواهان تعامل با شهرداري تهران/ شركت هاي كارگزاري بايد داراي سه شاخص اصلي باشند

  بررسي شركت هاي خواهان تعامل با شهرداري تهران/ شركت هاي كارگزاري بايد داراي سه شاخص اصلي باشند

 • انضباط مالی در شهرداری تهران به ریل خود بازگشته است

  انضباط مالی در شهرداری تهران به ریل خود بازگشته است

 • افتخار بسیج و بسیجی خدمت صادقانه به مردم است

  افتخار بسیج و بسیجی خدمت صادقانه به مردم است

 • مدیرکل سابق امور مالی و اموال شهرداری تهران به سوگ نشست

  مدیرکل سابق امور مالی و اموال شهرداری تهران به سوگ نشست

 • لزوم بهره برداری بهینه از منابع نقد و غیر نقد

  لزوم بهره برداری بهینه از منابع نقد و غیر نقد

 • بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی شرکت های کارگزاری

  بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی شرکت های کارگزاری

 • افزایش سهم درآمد های پایدار شهرداری تهران با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده / راه اندازی اداره بیمه و مالیات

  افزایش سهم درآمد های پایدار شهرداری تهران با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده / راه اندازی اداره بیمه و مالیات

 • اداره کل تشخیص و وصول درآمد در سوگ همکار سابق نشست

  اداره کل تشخیص و وصول درآمد در سوگ همکار سابق نشست

 • توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگ/ راهبردی جدید در اقتصادشهری

  توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگ/ راهبردی جدید در اقتصادشهری

 • فرصتي بين المللي براي همرساني دانش و تجربه ميان شهرداران آسيايي

  فرصتي بين المللي براي همرساني دانش و تجربه ميان شهرداران آسيايي

 • بررسي شركت هاي خواهان تعامل با شهرداري تهران/ شركت هاي كارگزاري بايد داراي سه شاخص اصلي باشند

  بررسي شركت هاي خواهان تعامل با شهرداري تهران/ شركت هاي كارگزاري بايد داراي سه شاخص اصلي باشند

 • انضباط مالی در شهرداری تهران به ریل خود بازگشته است

  انضباط مالی در شهرداری تهران به ریل خود بازگشته است

 • افتخار بسیج و بسیجی خدمت صادقانه به مردم است

  افتخار بسیج و بسیجی خدمت صادقانه به مردم است

 • مدیرکل سابق امور مالی و اموال شهرداری تهران به سوگ نشست

  مدیرکل سابق امور مالی و اموال شهرداری تهران به سوگ نشست

 • لزوم بهره برداری بهینه از منابع نقد و غیر نقد

  لزوم بهره برداری بهینه از منابع نقد و غیر نقد

 • بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی شرکت های کارگزاری

  بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی شرکت های کارگزاری

 • افزایش سهم درآمد های پایدار شهرداری تهران با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده / راه اندازی اداره بیمه و مالیات

  افزایش سهم درآمد های پایدار شهرداری تهران با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده / راه اندازی اداره بیمه و مالیات

 • اداره کل تشخیص و وصول درآمد در سوگ همکار سابق نشست

  اداره کل تشخیص و وصول درآمد در سوگ همکار سابق نشست

 • توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگ/ راهبردی جدید در اقتصادشهری

  توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگ/ راهبردی جدید در اقتصادشهری

 • فرصتي بين المللي براي همرساني دانش و تجربه ميان شهرداران آسيايي

  فرصتي بين المللي براي همرساني دانش و تجربه ميان شهرداران آسيايي

 • بررسي شركت هاي خواهان تعامل با شهرداري تهران/ شركت هاي كارگزاري بايد داراي سه شاخص اصلي باشند

  بررسي شركت هاي خواهان تعامل با شهرداري تهران/ شركت هاي كارگزاري بايد داراي سه شاخص اصلي باشند

 • انضباط مالی در شهرداری تهران به ریل خود بازگشته است

  انضباط مالی در شهرداری تهران به ریل خود بازگشته است

 • افتخار بسیج و بسیجی خدمت صادقانه به مردم است

  افتخار بسیج و بسیجی خدمت صادقانه به مردم است

 • مدیرکل سابق امور مالی و اموال شهرداری تهران به سوگ نشست

  مدیرکل سابق امور مالی و اموال شهرداری تهران به سوگ نشست

 • لزوم بهره برداری بهینه از منابع نقد و غیر نقد

  لزوم بهره برداری بهینه از منابع نقد و غیر نقد

 • بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی شرکت های کارگزاری

  بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی شرکت های کارگزاری

 • افزایش سهم درآمد های پایدار شهرداری تهران با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده / راه اندازی اداره بیمه و مالیات

  افزایش سهم درآمد های پایدار شهرداری تهران با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده / راه اندازی اداره بیمه و مالیات

 • اداره کل تشخیص و وصول درآمد در سوگ همکار سابق نشست

  اداره کل تشخیص و وصول درآمد در سوگ همکار سابق نشست

 • توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگ/ راهبردی جدید در اقتصادشهری

  توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگ/ راهبردی جدید در اقتصادشهری

 • فرصتي بين المللي براي همرساني دانش و تجربه ميان شهرداران آسيايي

  فرصتي بين المللي براي همرساني دانش و تجربه ميان شهرداران آسيايي

 • بررسي شركت هاي خواهان تعامل با شهرداري تهران/ شركت هاي كارگزاري بايد داراي سه شاخص اصلي باشند

  بررسي شركت هاي خواهان تعامل با شهرداري تهران/ شركت هاي كارگزاري بايد داراي سه شاخص اصلي باشند

 • انضباط مالی در شهرداری تهران به ریل خود بازگشته است

  انضباط مالی در شهرداری تهران به ریل خود بازگشته است

 • افتخار بسیج و بسیجی خدمت صادقانه به مردم است

  افتخار بسیج و بسیجی خدمت صادقانه به مردم است

 • مدیرکل سابق امور مالی و اموال شهرداری تهران به سوگ نشست

  مدیرکل سابق امور مالی و اموال شهرداری تهران به سوگ نشست

 • لزوم بهره برداری بهینه از منابع نقد و غیر نقد

  لزوم بهره برداری بهینه از منابع نقد و غیر نقد

 • بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی شرکت های کارگزاری

  بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی شرکت های کارگزاری

 • افزایش سهم درآمد های پایدار شهرداری تهران با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده / راه اندازی اداره بیمه و مالیات

  افزایش سهم درآمد های پایدار شهرداری تهران با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده / راه اندازی اداره بیمه و مالیات

 • اداره کل تشخیص و وصول درآمد در سوگ همکار سابق نشست

  اداره کل تشخیص و وصول درآمد در سوگ همکار سابق نشست

 • توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگ/ راهبردی جدید در اقتصادشهری

  توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگ/ راهبردی جدید در اقتصادشهری

 • فرصتي بين المللي براي همرساني دانش و تجربه ميان شهرداران آسيايي

  فرصتي بين المللي براي همرساني دانش و تجربه ميان شهرداران آسيايي

 • بررسي شركت هاي خواهان تعامل با شهرداري تهران/ شركت هاي كارگزاري بايد داراي سه شاخص اصلي باشند

  بررسي شركت هاي خواهان تعامل با شهرداري تهران/ شركت هاي كارگزاري بايد داراي سه شاخص اصلي باشند

کلیه حقو ق و مزایای این وب سایت متعلق به شهرداری تهران می باشد
استفاده از مطالب با ذکرمنبع بلامانع می باشد

1397-1398

logo

معاونت مالی و اقتصاد شهری

انعقاد پروژه های مشارکتی در مناطق پس از تایید رسمی اسناد مربوط خواهد بود

ادامه مطلب
انعقاد پروژه های مشارکتی در مناطق پس از تایید رسمی اسناد مربوط خواهد بود

خانم صدیقه هاشمی سنگر به عنوان سرپرست اداره‌کل خزانه‌‌داری شهرداری تهران منصوب شد

ادامه مطلب
خانم صدیقه هاشمی سنگر به عنوان سرپرست اداره‌کل خزانه‌‌داری شهرداری تهران منصوب شد

دکتر زریر نگین تاجی به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری منصوب شد.

ادامه مطلب
 دکتر زریر نگین تاجی به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری منصوب شد.

سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری: کنار هم می توانیم از شرایط حساس کنونی عبور کنیم

ادامه مطلب
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری: کنار هم می توانیم از شرایط حساس کنونی عبور کنیم

شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با مسائل کلیدی شهر

ادامه مطلب
 شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با مسائل کلیدی شهر

مدیرکل خزانه‌داری شهرداری تهران منصوب شد

ادامه مطلب
 مدیرکل خزانه‌داری شهرداری تهران منصوب شد

دستیابی به ظرفیت های جدید مالی به منظور ارائه الگوهای مناسب در اداره شهرها

ادامه مطلب
دستیابی به ظرفیت های جدید مالی به منظور ارائه الگوهای مناسب در اداره شهرها