منو
12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398
شما اینجا هستید: صفحه اصلی675

توجه: برای رویت مدیران حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری صفحه معرفی مدیران را مشاهده فرمایید.                                              برای رویت انتصابات جدید در معاونت مالی و اقتصاد شهری صفحه مستندات سازمانی را مشاهده فرمایید. 


 • معرفی 10 سامانه در سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

  معرفی 10 سامانه در سومین همایش و نمایشگاه "تهران هوشمند"

 • تلاش کنیم همچون بسیجیان انقلابی عمل کنیم

  تلاش کنیم همچون بسیجیان انقلابی عمل کنیم

 • ضرورت اهمیت باز پس گیری املاک شهرداری تهران

  ضرورت اهمیت باز پس گیری املاک شهرداری تهران

 • توجه به معیشت کارکنان دغدغه اصلی مدیریت شهری است

  توجه به معیشت کارکنان دغدغه اصلی مدیریت شهری است

 • پرداخت مطالبات پیمانکاران با برات کارت الکترونیکی

  پرداخت مطالبات پیمانکاران با برات کارت الکترونیکی

 • جبران هزینه افزایش قیمت بنزین ، ویژه رانندگان خودروسرویس شهر

  جبران هزینه افزایش قیمت بنزین ، ویژه رانندگان خودروسرویس شهر

 • اولین کمیته درآمد و هزینه ای شهرداری تهران برگزار شد

  اولین کمیته درآمد و هزینه ای شهرداری تهران برگزار شد

 • برگزاری دومین جلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران

  برگزاری دومین جلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران

 • نفش نظارتی و راهبردی ذیحسابان در امور مالی شهرداری

  نفش نظارتی و راهبردی ذیحسابان در امور مالی شهرداری

 • هیچ پروژه شهری نباید بدون تامین منابع مالی آغاز شود/ ضرورت جذب سرمایه از طریق بازار بورس

  هیچ پروژه شهری نباید بدون تامین منابع مالی آغاز شود/ ضرورت جذب سرمایه از طریق بازار بورس

 • معرفی 10 سامانه در سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

  معرفی 10 سامانه در سومین همایش و نمایشگاه "تهران هوشمند"

 • تلاش کنیم همچون بسیجیان انقلابی عمل کنیم

  تلاش کنیم همچون بسیجیان انقلابی عمل کنیم

 • ضرورت اهمیت باز پس گیری املاک شهرداری تهران

  ضرورت اهمیت باز پس گیری املاک شهرداری تهران

 • توجه به معیشت کارکنان دغدغه اصلی مدیریت شهری است

  توجه به معیشت کارکنان دغدغه اصلی مدیریت شهری است

 • پرداخت مطالبات پیمانکاران با برات کارت الکترونیکی

  پرداخت مطالبات پیمانکاران با برات کارت الکترونیکی

 • جبران هزینه افزایش قیمت بنزین ، ویژه رانندگان خودروسرویس شهر

  جبران هزینه افزایش قیمت بنزین ، ویژه رانندگان خودروسرویس شهر

 • اولین کمیته درآمد و هزینه ای شهرداری تهران برگزار شد

  اولین کمیته درآمد و هزینه ای شهرداری تهران برگزار شد

 • برگزاری دومین جلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران

  برگزاری دومین جلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران

 • نفش نظارتی و راهبردی ذیحسابان در امور مالی شهرداری

  نفش نظارتی و راهبردی ذیحسابان در امور مالی شهرداری

 • هیچ پروژه شهری نباید بدون تامین منابع مالی آغاز شود/ ضرورت جذب سرمایه از طریق بازار بورس

  هیچ پروژه شهری نباید بدون تامین منابع مالی آغاز شود/ ضرورت جذب سرمایه از طریق بازار بورس

 • معرفی 10 سامانه در سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

  معرفی 10 سامانه در سومین همایش و نمایشگاه "تهران هوشمند"

 • تلاش کنیم همچون بسیجیان انقلابی عمل کنیم

  تلاش کنیم همچون بسیجیان انقلابی عمل کنیم

 • ضرورت اهمیت باز پس گیری املاک شهرداری تهران

  ضرورت اهمیت باز پس گیری املاک شهرداری تهران

 • توجه به معیشت کارکنان دغدغه اصلی مدیریت شهری است

  توجه به معیشت کارکنان دغدغه اصلی مدیریت شهری است

 • پرداخت مطالبات پیمانکاران با برات کارت الکترونیکی

  پرداخت مطالبات پیمانکاران با برات کارت الکترونیکی

 • جبران هزینه افزایش قیمت بنزین ، ویژه رانندگان خودروسرویس شهر

  جبران هزینه افزایش قیمت بنزین ، ویژه رانندگان خودروسرویس شهر

 • اولین کمیته درآمد و هزینه ای شهرداری تهران برگزار شد

  اولین کمیته درآمد و هزینه ای شهرداری تهران برگزار شد

 • برگزاری دومین جلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران

  برگزاری دومین جلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران

 • نفش نظارتی و راهبردی ذیحسابان در امور مالی شهرداری

  نفش نظارتی و راهبردی ذیحسابان در امور مالی شهرداری

 • هیچ پروژه شهری نباید بدون تامین منابع مالی آغاز شود/ ضرورت جذب سرمایه از طریق بازار بورس

  هیچ پروژه شهری نباید بدون تامین منابع مالی آغاز شود/ ضرورت جذب سرمایه از طریق بازار بورس

 • معرفی 10 سامانه در سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

  معرفی 10 سامانه در سومین همایش و نمایشگاه "تهران هوشمند"

 • تلاش کنیم همچون بسیجیان انقلابی عمل کنیم

  تلاش کنیم همچون بسیجیان انقلابی عمل کنیم

 • ضرورت اهمیت باز پس گیری املاک شهرداری تهران

  ضرورت اهمیت باز پس گیری املاک شهرداری تهران

 • توجه به معیشت کارکنان دغدغه اصلی مدیریت شهری است

  توجه به معیشت کارکنان دغدغه اصلی مدیریت شهری است

 • پرداخت مطالبات پیمانکاران با برات کارت الکترونیکی

  پرداخت مطالبات پیمانکاران با برات کارت الکترونیکی

 • جبران هزینه افزایش قیمت بنزین ، ویژه رانندگان خودروسرویس شهر

  جبران هزینه افزایش قیمت بنزین ، ویژه رانندگان خودروسرویس شهر

 • اولین کمیته درآمد و هزینه ای شهرداری تهران برگزار شد

  اولین کمیته درآمد و هزینه ای شهرداری تهران برگزار شد

 • برگزاری دومین جلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران

  برگزاری دومین جلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران

 • نفش نظارتی و راهبردی ذیحسابان در امور مالی شهرداری

  نفش نظارتی و راهبردی ذیحسابان در امور مالی شهرداری

 • هیچ پروژه شهری نباید بدون تامین منابع مالی آغاز شود/ ضرورت جذب سرمایه از طریق بازار بورس

  هیچ پروژه شهری نباید بدون تامین منابع مالی آغاز شود/ ضرورت جذب سرمایه از طریق بازار بورس

 • معرفی 10 سامانه در سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

  معرفی 10 سامانه در سومین همایش و نمایشگاه "تهران هوشمند"

 • تلاش کنیم همچون بسیجیان انقلابی عمل کنیم

  تلاش کنیم همچون بسیجیان انقلابی عمل کنیم

 • ضرورت اهمیت باز پس گیری املاک شهرداری تهران

  ضرورت اهمیت باز پس گیری املاک شهرداری تهران

 • توجه به معیشت کارکنان دغدغه اصلی مدیریت شهری است

  توجه به معیشت کارکنان دغدغه اصلی مدیریت شهری است

 • پرداخت مطالبات پیمانکاران با برات کارت الکترونیکی

  پرداخت مطالبات پیمانکاران با برات کارت الکترونیکی

 • جبران هزینه افزایش قیمت بنزین ، ویژه رانندگان خودروسرویس شهر

  جبران هزینه افزایش قیمت بنزین ، ویژه رانندگان خودروسرویس شهر

 • اولین کمیته درآمد و هزینه ای شهرداری تهران برگزار شد

  اولین کمیته درآمد و هزینه ای شهرداری تهران برگزار شد

 • برگزاری دومین جلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران

  برگزاری دومین جلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران

 • نفش نظارتی و راهبردی ذیحسابان در امور مالی شهرداری

  نفش نظارتی و راهبردی ذیحسابان در امور مالی شهرداری

 • هیچ پروژه شهری نباید بدون تامین منابع مالی آغاز شود/ ضرورت جذب سرمایه از طریق بازار بورس

  هیچ پروژه شهری نباید بدون تامین منابع مالی آغاز شود/ ضرورت جذب سرمایه از طریق بازار بورس

کلیه حقوق و مزایای این وب سایت متعلق به شهرداری تهران می باشد
استفاده از مطالب با ذکرمنبع بلامانع می باشد

1397-1398

طراحی سایت
logo

معاونت مالی و اقتصاد شهری

گزارش تصویری: نظافت آشپزخانه

ادامه مطلب
گزارش تصویری: نظافت آشپزخانه

گزارش تصویری: ایزوگام پشت بام ساختمان انتصابات

ادامه مطلب
گزارش تصویری: ایزوگام پشت بام ساختمان انتصابات

گزارش تصویری: هفته بسیج ملی تغذیه سالم

ادامه مطلب
گزارش تصویری: هفته بسیج ملی تغذیه سالم

گزارش تصویری: پارتیشن بندی

ادامه مطلب
گزارش تصویری: پارتیشن بندی

گزارش تصویری: دیوار ساندویچ پانل

ادامه مطلب
گزارش تصویری: دیوار ساندویچ پانل

گزارش تصویری: رنگ آمیزی تجهیزات آشپزخانه ساختمان مرکز

ادامه مطلب
گزارش تصویری: رنگ آمیزی تجهیزات آشپزخانه ساختمان مرکز

گزارش تصویری: رنگ آمیزی ساختمان حراست معاونت امور مناطق

ادامه مطلب
گزارش تصویری: رنگ آمیزی ساختمان حراست معاونت امور مناطق