خدمات مربوط به کارکنان

خدمات ارائه شده براي کارکنان عمدتاً مربوط به پرداخت حقوق مي‌باشد كه به  چهار بخش مجزا تقسيم مي‌شود:
و مي‌توانيد با كليك بر روي هر گزينه وارد سامانه شويد:
  • رویت فیش حقوقی بازنشستگان
  • رویت فیش حقوقی پرسنل رسمی
  • رویت فیش حقوقی پرسنل شرکت خدمات اداری شهر
  • رویت فیش حقوقی پرسنل مؤسسه هادیان شهر

  • و همینطور فرم‌های مورد نیاز کارکنان و بخشنامه‌های مربوط به آنها و همچنین نظر‌سنجی‌ها مربوط به(عملکرد معاونت- پرتال- کارکنان)  در لینک زیر موجود می‌باشد:
  • سامانه نظام پیشنهادها
  • فرم‌ها
  • نظر‌سنجی
  • بخشنامه‌