معرفی نشریات معاونت

فصلنامه اقتصاد شهر

 

فصل نوین (همراهان شهر)

 

یاران شهر

 

معرفی نشریات مرتبط


فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)ـ سال پانزدهم ـ آخرین شماره: بهار 1394
فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری ـ سال سوم ـ آخرین شماره: زمستان 1393

فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران ـ سال سوم ـ آخرین شماره: زمستان 1393

 مجله سیاست‌گذاری اقتصادی ـ سال ششم ـ آخرین شماره زمستان 1393


فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی ـ سال دوم ـ آخرین شماره: زمستان 1393

فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی ـ سال ششم ـ آخرین شماره زمستان 1393