اخبار

اداره کل امور مالی و اموال
در خصوص مبالغ بدهی سنوات خدمت غیررسمی کارکنان رسمی با تغییر صندوق بازنشستگی پرسنل رسمی از «صندوق تأمین اجتماعی» به «صندوق بازنشستگی شهرداری تهران» ب...

اداره کل امور مالی و اموال
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور مالی و اموال، دومین جلسه کارگروه مدیریت هزینه با موضوع بررسی نحوه کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی مصارف شهرداری تهران ...


اداره کل امور مالی و اموال
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالی و اموال، دوره آموزشی اصول و فنون تشریفات ویژه پرسنل خدمات اداره‌کل امور مالی و اموال برگزار شد.

اداره کل امور مالی و اموال
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالی و اموال، دوره آموزشی سبد اوراق بهادار و اسناد خزانه با حضور 70 نفر از پرسنل برگزار شد.

در نشست مدیرکل امور مالی و اموال شهرداری تهران با اداره کل حراست؛
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور مالی و اموال، محمد رضا زارعلی در این نشست ضمن اشاره به نقش مفید و موثر نهاد حراست در شهرداری تهران، حضور مدیران ح...

برای اولین بار صورت گرفت؛
به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، محمد رضا  زارعلی با اعلام این خبر گفت: ما به دنبال تخصص محوری و شایسته‌سالاری نیروها در حوزه مالی  ب...