اهداف

1. توسعه نظام کسب درآمد و رسیدن به خود‌کفایی درآمدی از طریق پایدار‌سازی منابع و تنوع‌‌بخشي به روش‌هاي تامین منابع مالی

2. توسعه فرصت ها و استفاده بیشتر از ظرفیت های داخلی و خارجی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در شهر تهران

3. توسعه اثربخشی هزینه‌ها و حاکم کردن انضباط و شفافيت مالي

 

اهداف راهبردی

1. پایدار‌سازی منابع درآمدی

2. توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری
3. تنوع‌‌بخشي به روش‌هاي تامین منابع مالی
4. توسعه نظام کسب درآمد ناشی از اقتصاد شهری
5. حصول اطمينان از اقدامات قانوني، صحت عمل، كاهش تخلفات و ارتقاء پاسخگويي در منابع و مصارف
6. افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی حوزه مالی و اقتصاد شهری 7. چابک‌سازی سیستم 8. توسعه اشراف اطلاعاتی و تصمیم‌گیری

ماموریت

 اهم ماموريت‌هاي معاونت مالي و اقتصاد شهری با توجه به قانون شهرداري‌ها، آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري‌ها و تدابير شهردار تهران، اهم ماموريت‌هاي معاونت مالي و اقتصاد شهری به شرح زير است:


1- تامين منابع مالي و كسب درآمد

 

كسب درآمدها طبق برنامه و بودجه مصوب شوراي شهر  اجراي طرح جامع درآمدهاي پايدار جهت تحقق اهداف كمي طبق برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري شناسايي منابع درآمدي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني ذيربط   • پيگيري وصول مطالبات از اشخاص حقيقي و حقوقي   • مديريت وام و تسهيلات    • استفاده از فاينانس داخلي و خارجي براي پروژه‌هاي بزرگ شهري   • استفاده از روش‌هاي نوين تامين منابع مالي نظير اوراق مشاركت، صكوك، صندوق زمين و ساختمان و...


2- ثبت و ضبط حساب‌ها و گزارشگري مالي


ثبت مكانيزه رويدادهاي مالي بر اساس نظام حسابداري تعهدي    • انجام فرآيندهاي ذيحسابي و حسابرسي داخلي   • تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي و گزارش تفريغ بودجه شهرداري به شوراي شهر و پاسخ‌گويي به ذينفعان     • تهيه گزارش‌هاي مديريتي در حوزه مالي به منظور تصميم‌گيري     • شفاف‌سازي و ايجاد انضباط مالي


3- مديريت بر هزينه‌هاي شهرداري


به‌كارگيري سيستم مكانيزه محاسبه بهاي تمام‌شده خدمات و پروژه‌ها     • طبقه‌بندي و كنترل هزينه‌ها    • تحليل مهندسي هزينه‌هاي جاري، نگهداشت و عمراني و تعريف و اجراي پروژه‌هاي بهبود


4- ارتقاي اقتصاد شهر


اقتصادي‌سازي عملكردسازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري     • استفاده بهينه از دارايي‌هاي شهرداري به منظور ايجاد ارزش افزوده و ثروت‌سازي    • شناسايي و معرفي فرصت‌هاي اقتصادي تهران به داخل و خارج     • استفاده از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در پروژه‌هاي شهري      • پايش شاخص‌هاي اقتصاد شهر در راستاي ارتقاي نقش‌آفريني در اقتصاد شهر


5- ساير موارد


سياست‌گذاري، هدايت، نظارت و ارزيابي عملكرد مالي و اقتصادی كل واحدهاي شهرداري تهران    • انجام امور مجامع شركت‌ها و شوراهاي سازمان‌هاي تابعه شهرداري بر اساس تفويض شهردار

مديريت بر پشتيباني واحدهاي شهرداري تهران (ساختمان‌ها، تداركات، نقليه و خودروها و...) 


اسناد بالا دستی: سند راهبردی معاونت مالی و اقتصاد شهری


واحدهای تابعه

ماموریت واحد تابعه

اهم ماموریتهای اداره‌کل امور مجامع و شورای سازمانهامعاونت مجامع و ارزیابی عملکرد


1. برنامه‌ریزی به منظور تشکیل به موقع جلسات مجامع عمومی شرکتها و شوراهای سازمانها

2. جمع‌آوری و بررسی صورتجلسات و مصوبات هیأت مدیره شرکتها و سازمانهای تابعه

3. رتبه‌بندی سازمانها و شرکتها

4. تعیین حقوق و مزایای مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها

5. احصاء مدل فرایندی سازمان بصورت زنجیره ارزش

6. احصاء فرایندهای سازمان

7. اصلاح کمیته ساختار و سازمان


معاونت سیستمها و روشها


1. انجام خدمات مشاوره مالیاتی‌، بیمه تامین اجتماعی و حقوقی

2. تبیین و اصلاح مأموریتها و وظایف سازمانها و شرکتها در هنگام تأسیس یا تغییرات اعمالی در لوایح پیشنهادی در اساسنامه ها به شورای اسلامی شهر تهران.

3. بررسی‌، اصلاح و بهبود مستمر سیاستها و روشهای مالی و اداری مورد عمل در شرکت‌ها و سازمانها


معاونت بررسی های مالی و بودجه


1. بررسی حسابهای فیمابین سازمانها و شرکتها جهت رفع مغایرتها و اصلاح حسابها

2. هدایت و نظارت در تهیه و تنظیم بودجه شرکتها و سازمانها در خصوص حصول اهداف کلان شهرداری تهران

3. بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشهای حسابرسی

4. بررسی ترازنامه و گزارش‌های مالی و تطبیق عملکرد با بودجه مصوب