راهبردها

موضوع راهبردی اول: تامین منابع مالی، سرمايه‌گذاري و مشاركت‌ها ( اسناد بالا دستی: سند راهبردی معاونت مالی و اقتصاد شهری)


هدف راهبردی یکم: پایدار‌سازی منابع درآمدی

راهبرد اول: متنوع‌‌سازی و ایجاد منابع جدید درآمدی ، راهبرد دوم: ارتقاء بهره‌وري نظام تشخیص و وصول درآمد، راهبرد سوم: تنظیم مناسبات مالی دولت و شهرداری تهران، راهبرد چهارم: تقویت ضمانت اجرایی ابزارهای وصول مطالبات شهرداری

 

هدف راهبردی دوم: توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری

راهبرد اول: شناسایی و معرفی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در شهر تهران، راهبرد دوم: توسعه و استفاده از ظرفیت و مشارکت سرمایه‌گذاران، راهبرد سوم: تسهیل و روان‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری


هدف راهبردی سوم: تنوع‌‌بخشي به روش‌هاي تامین منابع مالی

راهبرد اول: توسعه نظام کسب درآمد از دارایی‌های شهرداری تهران، راهبرد دوم: فراهم‌کردن شرایط دسترسی به بازار پول و سرمایه


هدف راهبردی چهارم: توسعه نظام کسب درآمد ناشی از اقتصاد شهری

راهبرد اول: توسعه منابع درآمدی ناشی از فعالیتهای اقتصادی شهر تهران


موضوع راهبردی دوم: انضباط و شفافيت مالی


هدف راهبردی اول: حصول اطمينان از اقدامات قانوني، صحت عمل، كاهش تخلفات و ارتقاء پاسخگويي در منابع و مصارف

راهبرد اول: توسعه کنترل‌های داخلی


موضوع راهبردی سوم : سرمايه‌ انسانی


هدف راهبردی اول: افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی حوزه مالی و اقتصاد شهری

راهبرد اول: توسعه رویکرد شایسته سالاری (توسعه کیفی سرمایه انسانی)، راهبرد دوم: توسعه سلامت و صيانت سرمايه انساني، راهبرد سوم: افزایش انگیزه شغلی و ایجاد رقابت


موضوع راهبردی چهارم: سرمايه‌هاي سازماني و اطلاعاتي


هدف راهبردی اول: چابک‌سازی سیستم

راهبرد اول: کارآمد‌سازی قوانین، مقررات و ضوابط، رویه‌ها و روش های جاری، راهبرد دوم: بهینه‌سازی منابع سازمانی


هدف راهبردی دوم: توسعه اشراف اطلاعاتی و تصمیم‌گیری

راهبرد اول: همسویی و انطباق سرمایه اطلاعاتی با راهبرد‌های سازمان