بندهای آیین‌نامه معاملات

بندهای آیین نامه مالی

دریافت پی دی اف

جهت دانلود ‌آیین نامه مالی و معاملاتی روی ایکن پی دی اف کلیک نمایید.

محتوای قانون

فصل اول : نصاب معاملاتماده 1 ـ معاملات از نظر مبلغ در این آیین ‌نامه به سه نوع تقسیم می‌شود:
نوع اول ـ معاملات جزیی معاملاتي كه مبلغ آن از دويست و پنجاه ميليون ريال (250،000،000 ريال) تجاوز ننمايد..
نوع دوم ـ معاملات متوسط معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات جزئي بوده و از مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال (2،500،000،000 ريال) تجاوز ننمايد..
نوع سوم ـ معاملات عمده معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال (2،500،000،000 ريال) مي باشد..
تبصره 1 ـ مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است‌.
تبصره 2 ـ مبنای نصاب در فروش مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب شهرداری تهران‌ است‌.
ماده 2 ـ در مورد معاملات جزیی مامور خرید باید به فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار مورداحتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا کار یا خدمات مورد نیاز در صورتی‌که بهای مورد معامله تا ده‌هزار ریال باشد به مسئولیت خود و از مبلغ مزبور به‌بالا تا یکصدهزار ریال را با مسئولیت ‌خود و با جلب موافقت کتبی رییس کارپردازی با رعایت صرفه شهرداری معامله را انجام دهد مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام و نام‌خانوادگی و سمت و تاریخ و همچنین نشانی و مشخصات کامل طرف معامله و گواهی اینکه معامله به کمترین‌ بهای‌ ممکن ‌انجام‌شده‌ است امضاء کند.
تبصره ـ در مناطق و سازمانهای وابسته و تابع شهرداری معاملات زاید بر ده‌هزار ریال تا یکصدهزار ریال با موافقت مسئول منطقه یا سازمان حسب مورد انجام خواهد شد.
ماده 3 ـ در مورد معاملات متوسط مأمور خرید باید از فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار یا خدمت مورد احتیاج که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد (مگر در مواردی که عده فروشندگان یا انجام‌دهندگان کارد یا خدمت ‌کمتر باشند) از هر کدام روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی به‌عمل‌آورد به این ترتیب که مأمور خرید نوع کالا یا کار یا خدمت مورد معامله و مقدار و مشخصات آن رابطور کامل در برگ استعلام بها تعیین و فروشنده کالا یا انجام‌دهنده کار یا خدمت و حداقل بهای آن‌ را با قید مدت اعتبار بهای اعلام شده در آن تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و تاریخ امضا نمایدمأمور خرید باید ذیل برگهای استعلام بها را با ذکر اینکه استعلام بها وسیله او بعمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضا کند.
تبصره 1 ـ در مواردی که فروشنده یا انجام‌دهنده کار یا خدمت کمتر از 3 نفر باشد مأمور خریدمراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضا کند.
تبصره 2 ـ مأمور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار یا خدمت در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده‌اند طوری باید اقدام کند که بعلت انقضا مدت خسارتی متوجه شهرداری نشود.
ماده 4 ـ مأمور خرید در صورتیکه حداقل بهای بدست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص‌ دهد پس از جلب موافقت کمیسیونی مرکب از مسئولین ادارات حسابداری‌، بازرسی و تدارکات یا معاونان آنها که بنام کمیسیون معاملات نامیده می‌شود با پیشنهاد دهنده حداقل بها معامله را انجام‌ خواهد داد کمیسیون مزبور می‌تواند در صورت احتیاج از نظر متخصصین و مطلعین شهرداری استفاده نماید.
تبصره ـ در کلیه مناطق شهرداری و سازمانهای وابسته و تابع شهرداری تهران اعضا کمیسیون‌ معاملات با پیشنهاد مسئول منطقه یا سازمان و تصویب شهردار تهران‌، تعیین می‌گردند.