خدمات الکترونیک معاونت مالی و اقتصاد شهری

بیننده گرامی این صفحه مربوط به خدمات الکترونیکی است که توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری و در بخش‌های مختلف ارایه می شود. خدمات الکترونیک ارایه شده در این بخش‌ها به صورت خلاصه به شرح زیر است:

 

نظام پیشنهادها:
ثبت و پیگیری پیشنهادهایی که توسط
کارکنان شهرداری تهران ارایه می‌گردد.

دسترسی به سامانه : دارد
مدیریت سامانه: اداره‌کل برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد
امور قراردادها:
انجام کلیه امور مربوط به قراردادهای شهرداری تهران
از زمان ثبت درخواست تا انعقاد قرارداد
دسترسی به سامانه : دارد
مدیریت سامانه: اداره‌کل برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد
فرایندها:
کلیه فرایندهای مالی و درآمدی معاونت مالی و اقتصاد شهری
در مناطق 22گانه و واحدهای زیرمجموعه معاونت در این
قسمت قابل مشاهده است.
اطلاعات این قسمت با همکاری اداره‌کل تشکیلات و بهبود روش‌ها در حال تکمیل است.

واحد اقدام کننده: اداره‌کل برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد

حقوق و دستمزد:
انجام کلیه امور مربوط پرداخت حقوق و دستمزد شهرداری تهران به کلیه کارکنان اعم از رسمی و قراردادی

دسترسی به سامانه : دارد
مدیریت سامانه: اداره‌کل امور مالی و اموال
فاینانس:
انجام کلیه امور مربوط امور مالی و اموال اعم از مدیریت هزینه، مدیریت خزانه،ارایه گزارش‌ها و ...

دسترسی به سامانه : دارد
مدیریت سامانه: اداره‌کل امور مالی و اموال


لازم به ذکر است برای اکثر خدمات ارایه شده در این صفحه سامانه‌ای طراحی گردیده و در اختیار کاربران قرار دارد که با توجه به مخاطب خدمت یادشده(کارکنان - شهروندان) در شبکه داخلی شهرداری تهران و یا توسط اینترنت قابل دستیابی است.