منو
10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397
شما اینجا هستید: ادارات‌كل * برنامه‌ريزي و کنترل عملكرد * نظام پيشنهادها * نحوه محاسبه پاداش پیشنهاد

محاسبه پیشنهاد

نحوه محاسبه امتیاز پیشنهاد

جدول رده بندی پاداش

امتیاز کسب شده
1-20 : تشکر کتبی
21-30: تشکر کتبی، پاداش نقدی
31-50: تشکر کتبی، پاداش نقدی، احتساب در آیین‌نامه طرح مسير ارتقاء شغلي
51-80: تشکر کتبی، پاداش نقدی، احتساب در آیین‌ نامه طرح مسير ارتقاء شغلي، احتساب در قانون تعجيل در ارتقای گروه كاركنان
81-100: تشکر کتبی، پاداش نقدی، احتساب در آیین‌نامه طرح مسير ارتقاء شغلي، احتساب در قانون تعجيل در ارتقای گروه كاركنان، تقدیر در نشریات داخلی و درگاه اينترانتي