درباره فرایندهای مالی

به منظور یکسان‌سازی روش کار در اجرای فعالیت‌های یک سازمان لازم است چارچوبی برای اجرای آن تبیین گردد. این چارچوب‌ها همانند نفشه راه عمل کرده و جهت اجرای فعالیت و نیز متولی اجرای آن را مشخص می‌کنند. لذا لازم است که فعالیت‌های یک سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط اجرا شود تا ضمن بوجود آمدن وحدت رویه در انجام کار، عدالت اداری اجرا شده و از بروز انحرافات و نیز سو استفاده‌ها جلوگیری شود. در حوزه مالی و اقتصاد شهرداری نیز قوانین و مقررات بالادستی وجود دارد که برخی از آن‌ها روش انجام کار را مشخص کرده و برخی به صورت یک هدف راهبردی برای مجموعه فعالیتها تبیین شده است. برای مثال ماده 28 آیین‌نامه معاملات شهرداری به فرآیند مزایده اختصاص دارد و نحوه انجام مزایده را برای انواع معاملات تشریح می‌کند. از طرف دیگر ماده 132 برنامه پنچ ساله دوم شهرداری ذکر می‌کند که تمامی فرآیند‌ها باید در قالب قوانین و مقررات اصلاح و اجرا شوند. این ماده یک هدف میان‌مدت استراتژیک را بیان می‌کند که تمامی فرآیندها باید در این مسیر حرکت کنند و یک فرآیند به تنهایی نمی‌تواند به تحقق این امر بیانجامد.


معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با هدف توسعه نظام کسب درآمد و رسیدن به خود‌کفایی درآمدی از طریق پایدار‌سازی منابع و تنوع‌‌بخشي به روش‌هاي تامین منابع مالی و توسعه فرصت‌ها و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در شهر تهران و همچنین توسعه اثربخشی هزینه‌ها و حاکم کردن انضباط و شفافيت مالي، تأسیس شده است. مهمترین وظایف معاونت مالی و اقتصاد شهری در اینجا قابل مشاهده می‌باشد و بخشی از پروژه بهبود فرآیندهای شهرداری تهران که به همت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شورا و توسط اداره‌‌کل تشکیلات و بهبود روش‌ها و کمیسیون تحول مالی و اقتصاد شهری در حال انجام است، مربوط به فرآیندهایی است که در این حوزه، جریان دارند.

فرایندهای احصاءشده

هفت فرآیند کلی در حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری تعریف شد. این حوزه‌ها عبارت‌اند از:
• تدارکات
• پشتیبانی
• حسابداری
• درآمد
• انعقاد قرارداد
• تشخیص بهای تمامشده
• مشارکت سرمایه‌گذاری
هرکدام از این فرآیندها خود دارای زیرفرآیندهایی می‌باشند. تصویر روبرو فرآیندها و زیرفرآیندهای مورد بررسی در حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران را نشان می‌دهد.

 

• خدمت تدارکات و پشتیبانی: به‌منظور احصاء فرآیندهای تدارکات و پشتیبانی با هماهنگی کارفرمای محترم، منطقه 3 شهرداری تهران برای این موضوع در نظر گرفته شده و هماهنگی‌های لازم برای مراجعه تیم مشاور جهت مصاحبه با کارشناسان مربوطه در این منطقه و احصاء فرآیندها صورت پذیرفت.

• خدمت حسابداری: به‌منظور احصاء فرآیندهای مربوط به حسابداری که شامل 15 فرآیند اصلی بوده و هرکدام نیز شامل یک یا چند زیرفرآیند می‌باشند، با هماهنگی کارفرمای محترم منطقه 6 شهرداری تهران در نظر گرفته شد.

• خدمت درآمد: برای بررسی و احصاء فرآیندهای حوزه درآمد که یکی از فعالیت‌های مهم در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران می‌باشد و به نوعی درآمد شهرداری تهران را تامین میکند منطقه 9 شهرداری تهران با هماهنگی کارفرمای محترم در نظر گرفته شده و هماهنگی‌های لازم جهت مراجعه تیم مشاور به این منطقه صورت پذیرفت.

• خدمت امور قرارداد: به‌منظور بررسی و احصاء فرآیندهای انعقاد قرارداد، منطقه 13 شهرداری تهران انتخاب شده و هماهنگی‌های لازم از سوی کارفرمای محترم در جهت مراجعه تیم مشاور به منطقه جهت احصاء این فرآیندها صورت پذیرفت.

• خدمت تشخیص بهای تمام‌شده و مشارکت سرمایه‌گذاری: به‌منظور احصاء فرآیندهای تشخیص بهای تمام‌شده و مشارکت سرمایه‌گذاری با هماهنگی کارفرمای محترم، منطقه 16 شهرداری تهران برای این موضوع در نظر گرفته شده و هماهنگی‌های لازم برای مراجعه کارشناسان پیمانکار جهت مصاحبه با کارشناسان مربوطه در این منطقه و احصاء فرآیندها صورت پذیرفت.

توضیح بیشتر

نمایش تصویری