منو
10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397

درباره فرایندهای مالی

به منظور یکسان‌سازی روش کار در اجرای فعالیت‌های یک سازمان لازم است چارچوبی برای اجرای آن تبیین گردد. این چارچوب‌ها همانند نفشه راه عمل کرده و جهت اجرای فعالیت و نیز متولی اجرای آن را مشخص می‌کنند. لذا لازم است که فعالیت‌های یک سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط اجرا شود تا ضمن بوجود آمدن وحدت رویه در انجام کار، عدالت اداری اجرا شده و از بروز انحرافات و نیز سو استفاده‌ها جلوگیری شود. در حوزه مالی و اقتصاد شهرداری نیز قوانین و مقررات بالادستی وجود دارد که برخی از آن‌ها روش انجام کار را مشخص کرده و برخی به صورت یک هدف راهبردی برای مجموعه فعالیتها تبیین شده است. برای مثال ماده 28 آیین‌نامه معاملات شهرداری به فرآیند مزایده اختصاص دارد و نحوه انجام مزایده را برای انواع معاملات تشریح می‌کند. از طرف دیگر ماده 132 برنامه پنچ ساله دوم شهرداری ذکر می‌کند که تمامی فرآیند‌ها باید در قالب قوانین و مقررات اصلاح و اجرا شوند. این ماده یک هدف میان‌مدت استراتژیک را بیان می‌کند که تمامی فرآیندها باید در این مسیر حرکت کنند و یک فرآیند به تنهایی نمی‌تواند به تحقق این امر بیانجامد.


معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با هدف توسعه نظام کسب درآمد و رسیدن به خود‌کفایی درآمدی از طریق پایدار‌سازی منابع و تنوع‌‌بخشي به روش‌هاي تامین منابع مالی و توسعه فرصت‌ها و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در شهر تهران و همچنین توسعه اثربخشی هزینه‌ها و حاکم کردن انضباط و شفافيت مالي، تأسیس شده است. مهمترین وظایف معاونت مالی و اقتصاد شهری در اینجا قابل مشاهده می‌باشد و بخشی از پروژه بهبود فرآیندهای شهرداری تهران که به همت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شورا و توسط اداره‌‌کل تشکیلات و بهبود روش‌ها و کمیسیون تحول مالی و اقتصاد شهری در حال انجام است، مربوط به فرآیندهایی است که در این حوزه، جریان دارند.

نمایش تصویری

 

 

فرایندهای احصاءشده

هفت فرآیند کلی در حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری تعریف شد. این حوزه‌ها عبارت‌اند از:
• تدارکات
• پشتیبانی
• حسابداری
• درآمد
• انعقاد قرارداد
• تشخیص بهای تمامشده
• مشارکت سرمایه‌گذاری
هرکدام از این فرآیندها خود دارای زیرفرآیندهایی می‌باشند. تصویر روبرو فرآیندها و زیرفرآیندهای مورد بررسی در حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران را نشان می‌دهد.

 

• خدمت تدارکات و پشتیبانی: به‌منظور احصاء فرآیندهای تدارکات و پشتیبانی با هماهنگی کارفرمای محترم، منطقه 3 شهرداری تهران برای این موضوع در نظر گرفته شده و هماهنگی‌های لازم برای مراجعه تیم مشاور جهت مصاحبه با کارشناسان مربوطه در این منطقه و احصاء فرآیندها صورت پذیرفت.

• خدمت حسابداری: به‌منظور احصاء فرآیندهای مربوط به حسابداری که شامل 15 فرآیند اصلی بوده و هرکدام نیز شامل یک یا چند زیرفرآیند می‌باشند، با هماهنگی کارفرمای محترم منطقه 6 شهرداری تهران در نظر گرفته شد.

• خدمت درآمد: برای بررسی و احصاء فرآیندهای حوزه درآمد که یکی از فعالیت‌های مهم در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران می‌باشد و به نوعی درآمد شهرداری تهران را تامین میکند منطقه 9 شهرداری تهران با هماهنگی کارفرمای محترم در نظر گرفته شده و هماهنگی‌های لازم جهت مراجعه تیم مشاور به این منطقه صورت پذیرفت.

• خدمت امور قرارداد: به‌منظور بررسی و احصاء فرآیندهای انعقاد قرارداد، منطقه 13 شهرداری تهران انتخاب شده و هماهنگی‌های لازم از سوی کارفرمای محترم در جهت مراجعه تیم مشاور به منطقه جهت احصاء این فرآیندها صورت پذیرفت.

• خدمت تشخیص بهای تمام‌شده و مشارکت سرمایه‌گذاری: به‌منظور احصاء فرآیندهای تشخیص بهای تمام‌شده و مشارکت سرمایه‌گذاری با هماهنگی کارفرمای محترم، منطقه 16 شهرداری تهران برای این موضوع در نظر گرفته شده و هماهنگی‌های لازم برای مراجعه کارشناسان پیمانکار جهت مصاحبه با کارشناسان مربوطه در این منطقه و احصاء فرآیندها صورت پذیرفت.

توضیح بیشتر