برنامه سال 95

          دیدگاه مقام معظم:

تمرکز و برنامه‌ریزی بر روی این نقاط کلیدی

 مطالبه رهبری و مردم از مسئولین و موجب پدید آمدن

موفقیتهای چشمگیر و محسوس است و مسئولین باید

 نتایج را در پایان سال به مردم گزارش کنند.

مصوبات و تصمیمات

 ------------------------------------------

کارگروه معاونین

کارگروه اموراداری و منابع انسانی

کارگروه امور مالی و اقتصادی

کارگروه درآمد (5-27نشست کرج)

کارگروه حسابرسی(5-27نشست کرج)

کارگروه امور رفاهی


رئیس کمیته
 

 

سمیع اله حسینی مکارم

دبیرکمیته

سیاوش آزادواری 

--------------------------