شاخه انتخاب واحد

مدیران قبلی واحدهای تابعه

مدیران قبلی معاونت مالی و اقتصاد شهری

 لازم به ذکر است که در طول مدت یک سال یعنی از سال‌ 1378 الی 1379 معاون مالی و اداري ثابت وجود نداشته و تقریبا اشخاص به صورت سرپرست در خدمت حوزه معاونت مالی و اداری بودند. مانند آقایان علیزاده و تفضلی که دو نفر از این سرپرستان بودند.

 

نام و نام خانوادگی

سال های خدمت

تصویر

غلامرضا قبه

مهر 1370 تا 1378

غالبا سرپرست

تیر 1378 تا 1379


حمید خالقی مقدم

مرداد 1379 تا فروردین 1381

علی یزدانی

فروردین 1381 تا خرداد 1382

علی سعیدلو

خرداد 1382 تا مهر 1384

 

حسین محمد پورزرندی

مهر 1384 تا فروردین 1393

 

سید دادوش هاشمی

فروردین 1393 تا فروردین 1394

 

قدرت گودرزی

فروردین 1394 تا شهریور 1396

 

سمیع اله حسینی مکارم

شهریور 1396 تا شهریور 1397

 

زریر نگین تاجی (سرپرست)

شهریور 1397 تا بهمن 1397