158عنوان پیشنهاد حائز دریافت مزایای قانونی شد.

158عنوان پیشنهاد حائز دریافت مزایای قانونی شد.
تاریخ درج خبر: 1396/4/17 9:25:0 - تعداد بازدید خبر: 1005

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد به نقل از دکتر کردی، دبیر کل نظام پیشنهادهای شهرداری تهران، در مرحله دوم از سال 1396، تعداد 158 عنوان پیشنهاد متعلق به 117نفر از همکاران شاغل بررسی و پس از تایید نهایی در دبیرخانه کمیته عالی برای برخورداری از مزایای قانونی پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی نظام پیشنهادها طی نامه شماره 398099 مورخ 96/04/13 به اداره‌کل منابع انسانی اعلام شد. شايان ذكر است مطابق آيين‌نامه نظام پيشنهادهاي شهرداري تهران پاداش نقدي مشمول افرادي است كه امتياز كسب شده آنان براي هر پيشنهاد بالاي 20 امتياز باشد و همچنين احتساب در طرح مسير شغلي مشمول افرادي است كه امتياز كسب شده آنان براي هر پيشنهاد بالاي 30 امتياز باشد. برای رویت فهرست پیشنهادهای اعلام شده به اداره‌کل منابع انسانی به صفحه نظام پیشنهادها مراچعه نمایید.


پیشنهاد 117نفر از همکاران به تعداد 158 عنوان پیشنهاد حائز دریافت مزایای قانونی شد.

 
print
rating
  نظرات