چشم انداز

 " بااستعانت از خداوند منان، معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در افق 1404، به‌عنوان تامين‌كننده و ناظر بر منابع مالي، مدیریت بر هزینه‌ها و تسهیل‌گر فرآیند سرمایه‌گذاری، معاونتي است حرفه‌ای، چابک، هوشمند با رویکرد اقتصاد مقاومتی و دانش‌ محور، متكي به سرمايه‌هاي‌انساني مومن، متعهد و متخصص، برخوردار از نظام‌ها‌ و فناوری نوین، پيشرو و الگوي شهرداري هاي غرب آسيا."

(اسناد بالا دستی:چشم انداز توسعه شهر شهرداری تهران و برنامه پنج ساله شهرداری تهران چشم انداز تهران، کلان شهری با عملکردهای ملی و جهانی با اقتصاد مدرن  )

 

 رسالت: 

«معاونت مالی و اقتصاد شهری مسئولیت تامین، تخصیص و نظارت بر منابع مالی شهرداري، مدیریت بر هزینه‌ها با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در شهر تهران و پایش و كمك به تقويت شاخص‌های اقتصاد شهري را برعهده دارد.»

 

اصول و ارزش‌های حاکم:

معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در اجرای رسالت خود از اصول و ارزش‌های زیر پیروی می‌کند:

 


 


راهبردها

موضوع راهبردی اول: تامین منابع مالی، سرمايه‌گذاري و مشاركت‌ها ( اسناد بالا دستی: سند راهبردی معاونت مالی و اقتصاد شهری)


هدف راهبردی یکم: پایدار‌سازی منابع درآمدی

راهبرد اول: متنوع‌‌سازی و ایجاد منابع جدید درآمدی ، راهبرد دوم: ارتقاء بهره‌وري نظام تشخیص و وصول درآمد، راهبرد سوم: تنظیم مناسبات مالی دولت و شهرداری تهران، راهبرد چهارم: تقویت ضمانت اجرایی ابزارهای وصول مطالبات شهرداری

 

هدف راهبردی دوم: توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری

راهبرد اول: شناسایی و معرفی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در شهر تهران، راهبرد دوم: توسعه و استفاده از ظرفیت و مشارکت سرمایه‌گذاران، راهبرد سوم: تسهیل و روان‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری


هدف راهبردی سوم: تنوع‌‌بخشي به روش‌هاي تامین منابع مالی

راهبرد اول: توسعه نظام کسب درآمد از دارایی‌های شهرداری تهران، راهبرد دوم: فراهم‌کردن شرایط دسترسی به بازار پول و سرمایه


هدف راهبردی چهارم: توسعه نظام کسب درآمد ناشی از اقتصاد شهری

راهبرد اول: توسعه منابع درآمدی ناشی از فعالیتهای اقتصادی شهر تهران


موضوع راهبردی دوم: انضباط و شفافيت مالی


هدف راهبردی اول: حصول اطمينان از اقدامات قانوني، صحت عمل، كاهش تخلفات و ارتقاء پاسخگويي در منابع و مصارف

راهبرد اول: توسعه کنترل‌های داخلی


موضوع راهبردی سوم : سرمايه‌ انسانی


هدف راهبردی اول: افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی حوزه مالی و اقتصاد شهری

راهبرد اول: توسعه رویکرد شایسته سالاری (توسعه کیفی سرمایه انسانی)، راهبرد دوم: توسعه سلامت و صيانت سرمايه انساني، راهبرد سوم: افزایش انگیزه شغلی و ایجاد رقابت


موضوع راهبردی چهارم: سرمايه‌هاي سازماني و اطلاعاتي


هدف راهبردی اول: چابک‌سازی سیستم

راهبرد اول: کارآمد‌سازی قوانین، مقررات و ضوابط، رویه‌ها و روش های جاری، راهبرد دوم: بهینه‌سازی منابع سازمانی


هدف راهبردی دوم: توسعه اشراف اطلاعاتی و تصمیم‌گیری

راهبرد اول: همسویی و انطباق سرمایه اطلاعاتی با راهبرد‌های سازمان


اهداف

1. توسعه نظام کسب درآمد و رسیدن به خود‌کفایی درآمدی از طریق پایدار‌سازی منابع و تنوع‌‌بخشي به روش‌هاي تامین منابع مالی

2. توسعه فرصت ها و استفاده بیشتر از ظرفیت های داخلی و خارجی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در شهر تهران

3. توسعه اثربخشی هزینه‌ها و حاکم کردن انضباط و شفافيت مالي

 

اهداف راهبردی

1. پایدار‌سازی منابع درآمدی

2. توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری
3. تنوع‌‌بخشي به روش‌هاي تامین منابع مالی
4. توسعه نظام کسب درآمد ناشی از اقتصاد شهری
5. حصول اطمينان از اقدامات قانوني، صحت عمل، كاهش تخلفات و ارتقاء پاسخگويي در منابع و مصارف
6. افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی حوزه مالی و اقتصاد شهری 7. چابک‌سازی سیستم 8. توسعه اشراف اطلاعاتی و تصمیم‌گیری

ماموریت

 اهم ماموريت‌هاي معاونت مالي و اقتصاد شهری با توجه به قانون شهرداري‌ها، آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري‌ها و تدابير شهردار تهران، اهم ماموريت‌هاي معاونت مالي و اقتصاد شهری به شرح زير است:


1- تامين منابع مالي و كسب درآمد

 

كسب درآمدها طبق برنامه و بودجه مصوب شوراي شهر  اجراي طرح جامع درآمدهاي پايدار جهت تحقق اهداف كمي طبق برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري شناسايي منابع درآمدي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني ذيربط   • پيگيري وصول مطالبات از اشخاص حقيقي و حقوقي   • مديريت وام و تسهيلات    • استفاده از فاينانس داخلي و خارجي براي پروژه‌هاي بزرگ شهري   • استفاده از روش‌هاي نوين تامين منابع مالي نظير اوراق مشاركت، صكوك، صندوق زمين و ساختمان و...


2- ثبت و ضبط حساب‌ها و گزارشگري مالي


ثبت مكانيزه رويدادهاي مالي بر اساس نظام حسابداري تعهدي    • انجام فرآيندهاي ذيحسابي و حسابرسي داخلي   • تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي و گزارش تفريغ بودجه شهرداري به شوراي شهر و پاسخ‌گويي به ذينفعان     • تهيه گزارش‌هاي مديريتي در حوزه مالي به منظور تصميم‌گيري     • شفاف‌سازي و ايجاد انضباط مالي


3- مديريت بر هزينه‌هاي شهرداري


به‌كارگيري سيستم مكانيزه محاسبه بهاي تمام‌شده خدمات و پروژه‌ها     • طبقه‌بندي و كنترل هزينه‌ها    • تحليل مهندسي هزينه‌هاي جاري، نگهداشت و عمراني و تعريف و اجراي پروژه‌هاي بهبود


4- ارتقاي اقتصاد شهر


اقتصادي‌سازي عملكردسازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري     • استفاده بهينه از دارايي‌هاي شهرداري به منظور ايجاد ارزش افزوده و ثروت‌سازي    • شناسايي و معرفي فرصت‌هاي اقتصادي تهران به داخل و خارج     • استفاده از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در پروژه‌هاي شهري      • پايش شاخص‌هاي اقتصاد شهر در راستاي ارتقاي نقش‌آفريني در اقتصاد شهر


5- ساير موارد


سياست‌گذاري، هدايت، نظارت و ارزيابي عملكرد مالي و اقتصادی كل واحدهاي شهرداري تهران    • انجام امور مجامع شركت‌ها و شوراهاي سازمان‌هاي تابعه شهرداري بر اساس تفويض شهردار

مديريت بر پشتيباني واحدهاي شهرداري تهران (ساختمان‌ها، تداركات، نقليه و خودروها و...) 


اسناد بالا دستی: سند راهبردی معاونت مالی و اقتصاد شهری


واحدهای تابعه

ماموریت واحد تابعه